VIVOBASE Mobil EMR Koruması: İyonize Olmayan Tüm Radyasyona Karşı

  • 1.999,00TL
  • 1.999,00TL


  • Marka: VIVOBASE
  • Stok Durumu: Stokta var

AyrıntılarÜrün hakkındaBion Enstitüsü tarafından İnsan Organizmasına Koruyucu Etkileri Sertifikası1,5 metrelik koruma yarıçapıTaşınabilir boyut, evden uzaktayken sizi korurLityum iyon bataryaŞarj edilebilirVIVOBASEÜRÜNLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARAşağıda, akredite edilmiş bir kuruluş olan BIONEnst...

Ayrıntılar

Ürün hakkında
Bion Enstitüsü tarafından İnsan Organizmasına Koruyucu Etkileri Sertifikası
1,5 metrelik koruma yarıçapı
Taşınabilir boyut, evden uzaktayken sizi korur
Lityum iyon batarya
Şarj edilebilir

VIVOBASEÜRÜNLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aşağıda, akredite edilmiş bir kuruluş olan BIONEnstitüsü ile işbirliği içinde VIVOBASE cihazlarının işlevselliği konusundayapılan çalışmalarla desteklenen bilimsel kanıtlar bulacaksınız. BION EnstitüsüSICRIS (Sloven Güncel Araştırma Bilgi Sistemi) uyarınca 53760410000 sicilnumarası ile resmi bir araştırma merkezi olarak onaylanmıştır.

BION Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışma| VIVOBASE HOME

BION Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışma| VIVOBASE MOBILE

 

1-Elektromanyetik Kirliliğin Zararlılığını KanıtlayanÇalışmalar:

Ulusal Toksikoloji Programı KarsinojenezAraştırmalarından Elde Edilen  KısmiBulgular Kapsamında Cep Telefonu, Radyofrekans Radyasyonunun Hsd: Sprague Dawley ® Sıçanlarındaki Etkisi Hakkındaki Rapor

Yazarlar: Wyde ME; Cesta MF; Blystone CR; Bucher JR; Elmore SA; Foster PM 
Hooth MJ, Kissling GE, Malarkey DE, Sills RC, Stout MD, Walker, NJ, Witt KL,Wolfe MS 
Çalışmanın yürütülmesi: ABD Hükümeti Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün UlusalToksikoloji Programı (NTP) (25 milyon ABD Doları destekli) 
Kaynak:
 http://biorxiv.org/content/early/2016/06/23/055699 
Tarih: 23 Haziran 2016 
Bilgi: n = 1260 hayvan (Sıçan). Hayvanlar 106 haftaya kadar 900megahertz (daha düşük mobil radyo standardı) ışına tabi tutulmuştur.

Bulgular: Çalışmanın bulguları cep telefonu radyasyonunun tümörlere yol açabileceğinigöstermektedir. Daha kesin olmak gerekirse, iki tip kanser (schwannoma, glioma)ve kanser öncesi hücre değişiklikleri (glial hücrelerin hiperplazisi) bir dizi sıçanda(540 ışına tabi tutulmuş erkek sıçan arasında 46 kalp ve beyin tümörü)belgelenmiştir; dişi sıçanlar = hiçbir tümör yok). Bubulgular, IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından, ceptelefonu radyasyonunun potansiyel olarak kanserojen olduğu değerlendirmesinidoğrulamaktadır.

 

Karsinojenlerle birlikte yüksek frekanslıelektromanyetik alanlarla tümörün teşviki

Yazarlar: Klose, M; (2010) Tillmann ve Lerchl ve ark. araştırmasına dayalı olarak
Çalışmanın yürütülmesi: Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesi (BfS) 
Kaynak:
 https://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2015031812720 
Tarih: Mart 2015 
Bilgi: Bu çalışmada, mobil radyo standardı UMTS'nin (1.97 GHz) yüksekfrekanslı elektromanyetik alanlarının, tümörlerin oluşmasına ve büyümesineneden olmadan, tümörlerin oluşmasını ve büyümesini teşvik edip edemeyeceğiniaraştırılmıştır. Tillmann ve arkadaşları tarafından yapılan bir pilot çalışma(2010), yüksek frekanslı elektromanyetik alanların tümör etkilerinitetiklediğini bildirmiştir. Bu endikasyonlar araştırılmalıdır.

Bulgular: Pilot çalışmanın bulguları büyük oranda doğrulanabilmiş ve genişletilebilmiştir.Her iki çalışmada da cep telefonu radyasyonunun bir sonucu olarak kombinegruplarda karaciğer ve akciğerdeki tümör sayısı (karsinom ve adenomlar)artmıştır.

 

2-Elektromanyetik Kirliliğin Zararlılığını SorgulayanÇalışmalar:

Interphone Çalışması  

Yazarlar: Klose, M; (2010) Tillmann ve Lerchl ve ark. Araştırmasına  dayalı olarak
Çalışmanın yürütülmesi: Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesi (BfS) 
Kaynak:
 http://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/berichte/interphone/interphone.html?nn=6053902 
Tarih: 2010-2011 
Bilgi: n => 5000 denek; Toplamda 13 ülkede yapılan çalışma, kamukaynakları ile desteklenmiş ve yaklaşık olarak %30 da cep telefonu sektörütarafından finanse edilmiştir. Çalışmanın odak noktası, cep telefonuradyasyonunun beyin tümörleri üzerindeki etkisidir.

Bulgular: Normal cep telefonu kullanımının bir sonucu olarak beyin tümörlerinin oluşmariski artmamıştır. Hatta risk, cep telefonları ile kısmen azaltılmıştır! Artancep telefonu kullanımı ile ilgili sonuçsuz bulgular: artan cep telefonukullanımının bir sonucu olarak artan gliom sayısı (beyin tümörleri); Bununlabirlikte, çalışma süresince hiçbir biyolojik-tıbbi açıklama bulunmamıştır.Radyasyondan Korunma Federal Dairesi (BfS) tarafından yapılan değerlendirme: Cep telefonlarınınkullanımı, özellikle de cep telefonlarının çocuklar tarafından kullanımıüzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır!

 

Elektromanyetik alanların mobililetişimden erkek üretkenliğine etkisi

Yazar: Pophof, B. 
Çalışmanın yürütülmesi: BfS 
Kaynak:
 http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2014031911368 
Tarih: 19. Mart 2014

Bulgular: Cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik alanların erkeklerinüretkenliği üzerindeki etkisi, bir dizi ulusal ve uluslararası çalışmadaincelenmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sürekli olarak bir ceptelefonu kullanan insanlarda azalan üretkenlik göstermektedir. Ancak bu, büyükolasılıkla bu kişilerin yaşam tarzının neden olduğu bir durum olup  elektromanyetik alanlarla ilgili değildir.

Laboratuvar çalışmaları ağırlıklı olarakspermin yüksek sıcaklık duyarlılığı ile açıklanabilecek sınırların üzerindetermal etkiler göstermektedir. Bu tür yüksek maruziyet, cep telefonlarınıngünlük kullanımında meydana gelmez. Bir cep telefonu pantolon cebinde iletimyapsa bile, testislerin elektromanyetik alanlara maruziyeti sınırların çokaltındadır ve bir termal etkiden bahsedilemez.

Hayvanlar üzerinde yapılan testlerden elde edilenbulgular, çalışmanın kalitesine bağlı olarak çelişkili sonuçlar göstermektedir.İyi bilimsel uygulamaların nitelikselgereksinimlerini karşılayan çalışmalar, elektromanyetik alanların doğurganlıküzerinde sağlıkla ilgili herhangi bir etkisinin olduğunu göstermemektedir.Anlatılan gözlemlerin çoğunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulmamasınedeniyle, DSÖ Araştırma Gündemi 2010'da bu alanda daha fazla araştırmayapılmasını önermektedir.

 

BION Enstitüsü ileişbirliği içinde çalışma | VIVOBASEHOME

BION Enstitüsü ile işbirliği içindeyürütülen çalışmalar, VIVOBASE FAMILY kullanıldığında vücut ısısı, deridirenci, kas aktivitesi ve solunum hızı parametrelerinin önemli ölçüde optimizeedildiğini göstermiştir. Bunun metabolizma, iç denge ve oksijen kapasitesi içinolumlu etkileri vardır. Cihazlar, nabız ve nefes derinliğinin vücut parametreleriüzerinde daha az önemli etkiye sahiptir.

Çalışmalar, kabul edilen bilimselstandartlara uygun olarak takip edildiği şekilde yapılandırılmıştır: Prospektiftest düzeneği (çalışmanın yürütülmesinde çalışma şeklinin tespiti içinkriterler belirlenmiştir), plasebo muafiyeti (çalışma süresince, test edilendeneklerin hiçbirisi, VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunubilmemektedir. Çifte körlük (çalışma süresince ne denekler ne deasistanlar VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalıolduğunu bilmemektedir) ve rastgele seçim prensibi (ilgili kriterler) yaş,cinsiyet, test süresi, vb. gibi her iki test grubunda da, eşit ya da daha azeşit olarak dağıtıldı, (VIVOBASE cihazları açık ya da kapalı olarak ifadeedildi). 

 

 

TEST RAPORU 1 - VBH ENERJİSİNİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için insan organizmasına enerji etkisi testi raporu 
Tarih: 2. Kasım-11 Kasım 2016 
Denekler:    25 ila 55 yaş arası(kadın ve erkek) 
Amaç: VIVOBASE HOME'un fizyolojik vücut parametreleri üzerindeki etkisinibelirlemek, (örneğin deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücutısısı).

Test düzeneği : Denekler, birbilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçümekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadankaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojikparametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü.. VIVOBASE HOMEdeneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5muzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı.

Bulgular: En önemli bulgular VIVOBASE HOME'uncilt direnci, solunum hızı ve vücut ısısı üzerindeki etkileridir. VIVOBASE HOMEaçıldığında “mükemmel” cilt direncine daha çabuk ulaşıldı. Bu, deneklerin daha“rahat”, yani daha az stresli olduğu anlamına gelir. Ayrıca VIVOBASE HOMEcihazı çalıştırıldığında ,  vücutısısının daha dengeli olduğu görülmüştür. Geliştirilmiş cilt direnciylebirlikte, bu deneklerin  daha iyimetabolizmaya sahip olmasına   nedenolur. Ayrıca, deneklerde VIVOBASE HOME açıldığında gelişmiş biroksijenlenme  oranı belgelenmiştir.

 

TEST RAPORU 2 - VBH'NİN KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİLERLE İLGİLİ KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için Kablosuz Router Radyasyonuna karşı insan organizması üzerindekikoruyucu etki için test raporu
Tarih: 24. Ekim-4 Kasım 2016 
Denekler: 25 ila 70 yaş arası (kadın ve erkek) 
Amaç: VIVOBASE HOME'un elektromanyetik radyasyon (WIFI) üzerindekietkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibifizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.

Test düzeneği: Toplamda 4 farklı test kombinasyonu gerçekleştirildi (Wi-Fi açık ve VBH açık;Wi-Fi açık ve VBH kapalı; Wi-Fi kapalı ve VBH açık; Wi-Fi kapalı ve VBHkapalı). Bu dört kombinasyon dört farklı günde gerçekleştirildi. Denekler, birbilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçümekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadankaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojikparametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekliolarak ölçüldü.. VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odadave doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafındanaçılıp ve kapatıldı. WIFI yönlendirici denekten bir metre uzakta bir mesafeyeyerleştirilmişti (gizli).

Bulgular: Enönemli bulgu, VIVOBASE HOME'un fizyolojik parametrelerde meydana gelen olumludeğişiklikler ile ilgili koruyucu etkisidir. Cilt direnci açısından, VIVOBASEHOME açıldığında “daha sakin bir fiziksel durum” ölçülebilmiştir. Solunum hızıaçısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha az stres veya zorlanma”ölçülebilmiştir. Nefes alma açısından, deneklerin daha dolu akciğerlerle nefesaldığı ve bunun sonucunda VIVOBASE HOME açıldığında oksijen kapasitesininarttığı ölçülebilmiştir. Vücut ısısı açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “dahaiyi bir metabolizma” oluşturulmuştur. Nabız ve solunum derinliğiparametrelerinin değişmesi birkaç dakika sürmüştür. Özetle, tüm parametrelerVIVOBASE HOME açıldığında, ortalama olarak % 62,5 iyileşmiştir.

 

 

TEST RAPORU 3 - VBH'NİN TELSİZ TELEFON RADYASYONUNA KARŞI KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için telsiz telefon radyasyonuna karşı insan organizması üzerindekikoruyucu etki konusundaki test raporu 
Tarih: 2. Kasım 11. Kasım 2016 
Denekler:    25 ila 55 yaş arası(kadın ve erkek) 
Amaç: VBH'nin elektromanyetik radyasyon üzerindeki etkisini, deridirenci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücutparametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.

Test düzeneği: Toplamda iki farklı test kombinasyonu gerçekleştirilmiştir (telsiz telefon veVBH açık ; telsiz telefon açık ve VBH kapalı). Bu iki kombinasyon iki farklıgünde gerçekleştirildi. Denekler, bir bilgisayar vefizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarınınbulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak içindenekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleriyaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü. VIVOBASE HOME deneğinbulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzaktaidi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı.

Her iki test üç bölüme ayrıldı:

1. Hazırlık: Test yapısı ve testten önce vücutparametrelerinin ölçümü (toplamda 2 dakika) 
2. Telefonu kullanma: Denekler, kulağına tutulan bir telsiz telefonu kullanaraktoplam 5 dakika boyunca bir telefon görüşmesi yaptı. 
3. Oturma: telsiz telefon, test deneğinin başından 5-10 santimetre uzaklıktayerleştirildi. Denekler bu süre zarfında telefon görüşmesi yapmadılar (18dakika). Telefon bekleme modundaydı.

Bulgular: Enönemli bulgu, VIVOBASE HOME'un kas aktivitesinin fizyolojik parametrelerindekiolumlu değişimlerle ilgili koruyucu etkisidir. BION Enstitüsü, VIVOBASE HOMEaçık iken, deneklerin daha fazla enerji ve kuvvete sahip olduklarını vemetabolizmalarının vücut sıcaklığı ile ilgili olarak daha gelişmiş olduğunutespit edebildi. Parametre darbesinin değişmesi birkaç dakika sürdü. VIVOBASEHOME açıldığında tüm parametreler ortalama olarak % 31,3 artmıştır.

 

TEST RAPORU 4 - VBH'NİN SU MOLEKÜLERİNİN YAPISI İLE İLGİLİ ETKİSİ

Çalışma: VBH'nin dinamik su yapısı üzerindeki gizli etkisi hakkındaki test raporu

Amaç: VIVOBASE HOME'un elektromanyetik radyasyon üzerine fizyokimyasal etkisiniBionEvapo ® çalışması yardımıyla belirlemek.

BionEvapo ® Çalışması: Suyun yapısındaki dış etkilerin neden olduğu değişiklikleri belirlemek içinstandartlaştırılmış, bilimsel bir çalışmadır. Bu amaçla, su damlaları çeşitlidış etkilere maruz bırakılır ve bir mikroskopaltında gözlemlenir. Su molekülleri buharlaştıktan sonra, kalan mineralleranaliz edilir.

Test düzeneği: VIVOBASE HOME açıldığında ve kapatıldığında, cep telefonu radyasyonunun etkisialtındaki (açık ve kapalı) su molekülleri incelenmiştir. Bunu yapmak için, ikicam bardak su ile dolduruldu. Her bir beherden 14–16 su damlası bir mikroskopaltına yerleştirildi (Evapo- Test T0). Daha sonra bir beher laboratuvardabırakıldı ve diğer beher, VIVOBASE HOME (açık) ve bir cep telefonunun bulunduğuayrı bir odaya yerleştirildi. Test sırasında, cep telefonu açılıp kapatıldı vebir WIFI yönlendiricisine bağlandı. Su kabı daha sonra laboratuvara gerigetirildi ve su damlaları tekrar analiz edildi (Evapo- Test T1). Bu test ikifarklı günde iki kez gerçekleştirildi.

Bulgular: BionEvapo® yöntemini kullanarak VIVOBASE HOME'un su molekülleri üzerinde önemlibir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Cep telefonunun olumsuz etkisi, VIVOBASE HOMEkullanımıyla neredeyse dengelendi. 

 

BION -Enstitüsü ileişbirliği içinde yapılan çalışma | VIVOBASE MOBILE

BION Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülençalışmalar, VIVOBASE FAMILY kullanıldığında vücut ısısı, deri direnci, kasaktivitesi ve solunum hızı parametrelerinin önemli ölçüde optimize edildiğinigöstermiştir. Bunun metabolizma, iç denge ve oksijen kapasitesi için olumluetkileri vardır. Cihazlar, nabız ve nefes derinliğinin vücut parametreleriüzerinde daha az önemli etkiye sahiptir.

Çalışmalar, kabul edilen bilimselstandartlara uygun olarak takip edildiği şekilde yapılandırılmıştır: Prospektiftest düzeneği (çalışmanın yürütülmesinde çalışma şeklinin tespiti içinkriterler belirlenmiştir), plasebo muafiyeti (çalışma süresince, test edilendeneklerin hiçbirisi, VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunubilmemektedir, çifte körlük (çalışma süresincene denekler nede asistanlar VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalıolduğunu bilmemektedir) ve rastgele seçim prensibi (ilgili kriterler) yaş,cinsiyet, test süresi, vb. gibi her iki test grubunda da, eşit ya da daha azeşit olarak dağıtıldı, yani VIVOBASE cihazları açık ya da kapalı olarak ifadeedildi)..

 

 

TEST RAPORU 1 - VIVOBASEMOBILE'IN MOBİL TELEFONLARDAN ÇIKAN RADYASYONLA İLGİLİKORUYUCUETKİSİ

Çalışma: VIVOBASE MOBILE Ürününün cep telefonu radyasyonuna karşı insan organizmasıüzerindeki koruyucu etkisi hakkındaki Test Raporu 
Tarih: 18-21 Ekim 2016 
Denekler: 25 ila 75 yaş arası (kadın ve erkek) 
Amaç: VIVOBASE MOBILE'in elektromanyetik radyasyon (cep telefonu)üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücutısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.

Test düzeneği: Denekler,fizyolojik parametreleri ve bir bilgisayarı belirlemek için kullanılan ölçümekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadankaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojikparametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü. Deneklerinpantolon cebinde VIVOBASE MOBILE vardı. Ancak, denekler, VIVOBASE MOBILE'in nezaman açık ne zaman kapalı olduğundan haberdar değildi.

İki test üç bölüme ayrıldı:

1. Hazırlık: Test yapısı ve testten önce vücutparametrelerinin ölçümü (toplamda 2 dakika) 
2. Telefonu kullanma: Denek, kulağına tutulan bir telsiz telefonu kullanaraktoplam 5 dakika boyunca bir telefon görüşmesi yaptı. 
3. Oturma: telsiz telefon , test deneğinin başından 5-10 santimetre uzaklıktayerleştirildi. Denek bu süre zarfında telefon görüşmesiyapmadı (18 dakika). Telefon bekleme modundaydı.

Bulgular: Enönemli bulgu, VIVOBASE HOME'un kas aktivitesinin fizyolojik parametrelerindekiolumlu değişimlerle ilgili koruyucu etkisidir. BION Enstitüsü, VIVOBASE HOMEaçık iken, deneklerin daha fazla enerji ve kuvvete sahip olduklarını vemetabolizmalarının vücut sıcaklığı ile ilgili olarak daha gelişmiş olduğunutespit edebildi. Parametre darbesinin değişmesi birkaç dakika sürdü. VIVOBASEHOME açıldığında tüm parametreler ortalama olarak % 31,3 artmıştır.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer Ürünler

Etiketler: VIVOBASE Mobil EMR Koruması İyonize Olmayan Tüm Radyasyona Karşı vivobase, mobil, emr, koruması:, olmayan, tüm, radyasyona, karşı kalkanı kişisel, sağlık, Ürünleri